Mayor Jeff addresses the public in commemoration of Msgr. Jorge Barlin

April 23, 2021-In consonance with the formal opening of the Jubilee Door at the St. Bartholomew Parish, a simple celebration for the 2021 Barlin Day followed the event led by Municipal Mayor Jeff Besinio and the rest of the LGU Baao family.

In his facebook post, Mayor Jeff addressed the public as follows:

“Kan mapabareta kaidto na saro sa mga plano kan Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP an pag repatriate kan mga labi o restos ni Bishop Jorge Barlin hale sa Roma pauli digdi sa Pilipinas bilang saro sa mga highlights kan selebrasyon kan ika-500 na taon kan Katolisismo digdi sa satuyang nasyon, dakulang kamuyahan asin mas maimbod na pag orgolyo an sakong namatean bilang sarong Katoliko, lalo na bilang sarong BAAOEÑO. Dakul na mga artikulo asin mga patotoo an nabasa ko manongod kan naginibuhan ni Bishop Jorge bako sana bilang lider kan lokal na simbahan digdi sa Bicol, kundi an saiyang dakulang kontribusyon na naging rason kan pagdanay kan simbahang Romano Katoliko bilang mayor na relihiyon digdi sa Pilipinas, asin man kun kaya kita nabisto ” as the only Christian or Catholic nation in Asia.” An papel na ginampanan ni Bishop Jorge Barlin dae matatawaran kun kaya maninigo lamang na siya matawan nin dakulang honra. Maski na ngani garo dai pa madadagos sa ngonyan an pinagplanuhan na pag uli kan pinaka paboritong aki kan Baao nin huli sa nagkapirang rason asin mga kadifisilan, kita padagos na nagpapamibi na sa maabot na panahon ini mapapangyari.Sa ngonyan na satuyang ipinagsiselebrar an ika-171 anibersayo kan saiyang kamundagan, padagos man logod na magin inspirasyon asin pangarogan sa lambang saro sa sato an buhay na pinili ni Monsignor Jorge. Ngonyan na nasa tahaw kita kaining pandemya, arugon ta an ipinaheling niyang kakosogan sa PANININDUGAN asin PAGTUBOD sa simbahan, PAGSERBI sa kapwa asin PAGKAMOOT sa Mahal na Diyos. An mga ini kakayanon ta nin huli ta kita man mga tunay na BAAOEÑO, arog ni Jorge Imperial Barlin. Padagos kitang bantayan kan Mahal na Diyos sa tabang kan pagpamibi kan lambang saro asin orog na kan gabos na mga Santos nin Dios. “

Mayor Jeff Besinio