Mayor Jeffrey Besinio conducting community consultations with the different sectors of the community

In order to ease the burden of his constituents hardly hit by the global pandemic, Mayor Jeff Besinio conducted several community consultations to better understand their pleas and know how the local government can help them. In a letter to the community posted in his FB Page, Mayor Jeff expressed his concern as follows:

” Usad sa mga negatibong epekto ka pandemya kanato amo uyan na kasakitan sa pag ipos ka pang uro-aldow na pangangaipo ka kanatong pamilya. Ngamin kita nakamate kin kasakitan resulta ka mga pagbabagong kaipuwan otobon sa loog ka binabauy tang new normal. Poon ku ipinatupad a mga restriksyon konektado kading pandemya, apektado ngamin poon sa mga negosyante, formal sector o mga empleyado, ag orog ng gayo a mga kasaridtan o mga ngud tang kabilang sa informal sector o mga self-employed small-scale income earners arog ka mga para-oma, paratanom, para-iisura, street and market vendors, PUV drivers, skilled workers, para tinda kin mga pagkaon o isusura ag dakul pang iba. Kun kaya, personal kong tinatawan kin dakulong prayoridad uyan na makapagtao kita kin mga programang pangkabuhayan o Livelihood Projects lalo na sa mga kasaridatan. Kaya nagpapasalamat ako sa DSWD Region 5 ku itinaong ayuda pangkabuhayan. Orog nang gayo ta inakumodar ninda su paki-usip ta na tawan ka kinakaipuwan na asistensya ading kanatong mga qualified beneficiaries, sa pag kumpleto ku mga inaayat na requirements, kaiba na su pagibo kin mga Project Proposals, nganing makakuko sinda ka tabang pinansyal na itinatao ka gobyerno. Ini po a rason kun kaya kita sadi Baao tulos na naging compliant ag naunang natawan kin tabang pinansyal pang-kapital ka kani-kanindang mga kabuhayan. Kun kaya man, natawan tulos kita kin alokasyon para sa pangarwang grupo kin mga benepisyaryo na pareho ku nauna, nakapag comply man tulos y nakapag sumitir ku mga requirements ag ngowan inuulat na sana a petsa ka pag distribuwir direkta galin sa mga taga DSWD 5. Nagpopoon naman uyan na pag identify ag validation ka mga qualified beneficiaries base ka itinaong guidelines para sa pangatlong grupo.Alagad mawot ta na ading tabang pinansyal magin sustinable ag diri masayang. Kaya kaiba mga personahe ka DSWD Regional Office, nagkundosir kita kin bisitasyon bilang monitoring, kumustawon a kanindang operasyon ag matawan man dagos sinda kin teknikal na asistensya galin mismo sa mga maboboot na empleyado ka Sustainable Livelihood Program o SLP kuyan na DSWD 5. Ini po regular na gigibuwon susog sa usad ka mga ipinagboboot kuyan na programa. Apuwera kaini, agko pa mga nagkaperang asistensya na naipaabot ta sa mga tawo katakod ka programang pangkabuhayan galin sa manlaen-laen na departamento arog ka DTI, Department of Agriculture ag iba pa. Ini ngamin tinatawan ta kin dakulong suporta. Padagos man a kanatong pag koordinar sa iba pang opisina nganing ma-facilitate ag maabot uyan na mas dakul na kabanwaan tang nangangaipo. Isi ko po na dakul pang nangangaipo. Isi ko man dagos na bukong posible a kanatong minamawot na recovery paluwas galin sadi pandemya kun uda kita maray na pinagkakakitaan o kabuhayan. Kaya kita mismo sadi kanatong LGU padagos a espwerso sa pag-anap kin mga sustinable, epektibo ag magkakanigong inisyatibo, kaiba na a pagamit ka sadiri tang pondo, buko sana para sa mga programang pangsalud, kundi pati na a pangkabuhayan ka kangaminan. Kun kita po ngamin nagtitinabangan, agko kita magayon ag positibong kinaudmaan na pig-iyanan.DIOS MABALOS PO. Serbisyong Jeff Besinio “ (source: Mayor Jeff FB Page)